துளி கூட உங்களுக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் ஆம் ரஜினி சாத்தானை வழிபடுபவர்களின் கைக்கூளி என்பதில் துளியும் சந்தேகம் வேண்டாம்.

ரஜினியின் சின்னத்தில் உள்ள பாம்பு மற்றும் முத்திரை இரண்டும் சாத்தானின் சின்னங்களே,ரஜினி அழிக்கப்படவேண்டியவரே

ரஜினியின் சின்னத்தில் உலகை சுற்றியிருக்கும் பாம்பு இங்கிருந்தே வந்தது

Leave a Reply