நடிகர் விஷால் தனக்கு எல்லாம் தெரிந்ததுபோல் எப்பொழுதும் காண்பித்துக்கொள்பவர், அதைப்போல் தமிழகத்தின் அதி முக்கிய பிரச்சனை ஒன்று தீர்ந்துவிட்டதாகவும் அதை தன்னுடைய அறிவு மூலம் கண்டுபிடித்தததாகவும் அளந்துவிட்டிருக்கின்றார் பாருங்கள் பார்த்துவிட்டு அவரிவன் அறிவில் ஆணி அடிப்பதுபோல் இதைப் பரப்பி விடுங்கள். (வீடியோ கீழே)

Leave a Reply